جمعه 4 فروردين 1402 _ 02 رمضان 1444 _ 24 مارس 2023
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  دفتر دانشکده

مسؤل دفتردانشکدهمحمد علی راثی                                                                                        
 

   تلفن داخلی 2419:

تلفن مستقیم :

 
04134327534

 

شرح وظایف سازمانی   

1.دریافت نامه ها،اوراق،پروندهها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و جریان و موضوع و اشاره آنها در دفتر مربوطه یا رایانه.

2.تفکیک و توزیع نامه ها و گزارشها و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوطه از طریق عین مکاتبات یا به صورت مجازی و مکاتبات بدون کاغذ و ارجاع نامه ها به واحدهای اقدام کننده وپیگیری آنها.

3.اقدام لازم در زمینه نگهداری و بایگانی پروندها،اوراق،نامه ها،گزارشها و سایر اسناد و مدارک واحد مربوطه.

4.تنظیم فهرست متقاضیان ملاقات با مسئول مربوطه و تعیین ساعات ملاقات برای آنها.

5.ابلاغ دستورات صادره به اشخاص و واحدهای ذیربط تابعه بر حسب خط مشی تعیین شده و درصورت لزوم پیگیری آنها.

6.آماده کردن سوابق پروندهها ی مربوطه به کمیسیونها و جلسات برای مطالعه قبلی مدیر.

7.تنظیم اوقات جلسات و کمیسیونهائی که در دفتر مسئول مربوطه تشکیل میشود ومطلع ساختن مسئولان و یا افراد شرکت کننده در جلسه.

8.پاسخگوئی به مراجعه کنندگان وراهنمائی آنها ودر صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام در خواستهای مراجعه کنندگانی که تقاضای آنهابدون ملاقات با مقام ذیربط امکان پذیر است.

9.استفاده ازنرم افزارهای پرداژش متن،دریافت وارسال نامه های الکترونیکی ،دورنگارو ...

10.خلاصه نمودن گزارشات واصله و ارایه آن برای مطالعه مقام مافوق وتهیه پیش نویس برخی نامه و گزارشات ارجاعی از طرف ایشان.

11.انجام سایر امور ارجاعی مربوطه به شغل.