سه شنبه 25 تير 1398 _ 13 ذو القعدة 1440 _ 16 ژوئیه 2019
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  آقای سیاوش شیخ علیزاده
 

خلاصه اي از سوابق آموزشي ، پژوهشي و سياوش شيخعلي زاده عضو هيات علمي گروهامور تربيتي و مشاوره

الف ) سوابق آموزشي

- اخذ ديپلم اقتصاد اجتماعي از دبيرستان شهيد بهشتي خلخال در سال 1362 با معدل 12/17، اخذ مدرک کارشناسي رشته علوم تربيتي با گرايش تکنو لوژي آموزشي با معدل 48/16 در سال 1366 از دانشکاه تبريزو اخذ مدرک کارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي آموزشي با معدل 51/16 در سال 1376 از دانشگاه علامه طباطبايي تهران

- تدريس دروس تربيتي رشته هاي دبيري و دروس آمار و روش تحقيق ومباني سازمان مديريت در دانشگاه تربيت معلم آذربايجان از سال 1377

- تدريس دروس رشته علوم تربيتي در دانشگاه پيام نور اهر از سال 1380 براي دانشجويان رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي

- همکاري با دانشگاه جامع علمي – کاربردي ( مرکز آموزش خانه کارگر ) در تدريس دروس کارآفريني براي دانشجويان رشته هاي تعميرات مکانيکي – ماشين افزار – نرم افزار

ب – سوابق پژوهشي

1- بررسي رابطه ابعاد عاطفي ، شناختي و رفتاري نگرش به نماز با سلامت روان دانشجويان – ارائه در همايش اسلام و سلامت دي ماه 1381 – دانشگاه علوم پزشکي تهران

2- نقش آموزش عالي – دانشگاه در توسعه ملي – چاپ در مجموعه مقالات همايش آموزش عالي و توسعه پايدار موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي سال 1383

3- بررسي عوامل موثر بر طلاق در شهرستان سبزوار – خلاصه مقالات همايش آسيب شناسي علمي ازدواج زاهدان بهمن 1382

4- بررسي عملکرد خانواده بيماران اسکيزوفرن و همتاري غيراسکيزوفرن (عادي ) خلاصه مقالات دومين کنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران – دانشگاه شهيد بهشتي ارديبهشت ماه 1385

5- بررسي رابطه مديريت زمان و سلامت رواني دانشجويان – مجموعه مقالات سومين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان – خردادماه 1385 – دانشگاه علم و صنعت ايران

6- بررسي آزمايشي تاثير ورزش بر سلامت رواني دانشجويان – چاپ در نشريه علمي پژوهشي حرکت دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران

- بررسي ياد آوري خاطرات در بيماران افسرده ، مانيک و افراد بهنجار- اخذ پذيرش چاب در مجله علمي – پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز

8- بررسي عوامل موثر بر خودباوري دانش آموزان اخذ پذيرش چاپ در مجله علمي – پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز

9- بررسي رابطه فرسودگي شغلي با عوامل جمعيت شناختي و مولفه هاي هوش هيجاني در معلمان زن و مرد ارائه شده در همايش ملي روانشناسي و جامعه دانشگاه آزاد اسلامي واحد روذهن ، 1385

10 – راهنمايي پايان نامه هاي دوره کارشناسي در دانشگاه تربيت معلم آذربايجان حدود 20 مورد

ج – سوابق اجرايي

1- مسوول تجهيز و راه اندازي آزمايشگاه سمعي و بصري گروه علوم تربيتي دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

2 - دبير شوراي دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي

3- عضو کميته راهبري آموزش کارکنان دانشگاه

تاثير حقوق روانشناختي خانواده بر اعتياد دختران 1- عزت ا... احمدي 2- سياوش شيخعلي زاده

چکيده

خانواده به عنوان اولين واحد اجتماعي داراي حقوق و وظايف مکتوب نشده اي است که بصورت ضمني توسط اعضاي خانواده پذيرفته شده و کم و بيش اجرا مي گردد که در اين مقاله تحت عنوان حقوق روانشناختي خانواده مطرح شده است و در اصطلاح روانشناختي خانواده تحت عنوان کارکرد يا عمکرد خانواده مطرح مي باشد. در واقع خانواده مجموعه نامرئي انتظارات عملکردي (فونکيسونل ) است که شيوه هاي مراوده يا ميان – کنشهاي اعضاي خانواده را سازمان مي دهد. خانواده سيستمي است که عملکرد آن از طريق الگوهاي مراوده اي صورت مي گيرد. مراودات يا ميان کنشهاي تکراري ، الگوهايي به وجود مي آورند مبني براينکه چطور ، چه وقت و با جه کسي رابطه برقرار شود و همين الگوها ، زيربناي سيستم خانواده را تشکيل مي دهند و رفتار اعضاي خانواده را منظم مي کند.(مينوجين ، ترجمه ثنائي ، 1375 ، ص، 81)

در اين زمينه مي توان به مدل مک مستر که مدل تکامل يافته اي است و شش جنبه کارکرد خانواده را مد نظر قرار مي دهد اشاره نمود اين شش جنبه عبارت از ارتباط ، حل مسئله ، نقشها ، پاسخگويي عاطفي ، دخالت عاطفي و کنترل رفتار مي باشد.

لازم به ذکر است که حقوق روانشناختي خانواده رابطهء دو سويه با آسيب هاي اجتماعي از جمله اعتيار دراد يعني حقوق روانشناختي خانواده هم بر پديده اعتيار اعضاي خانواده تاثير گذار است و هم از آن تاثير پذير. ولي اکثر پژوهشهاي انجام گرفته عدم رعايت حقوق روانشناختي عامل آسيب هاي اجتماعي تلقي نموده اند (فرجاد ، 1378 ، آقا بخشي ، 1379 و ...)

هدف پژوهش : بررسي تفاوت بين دو گروه عملکرد خانواده براساس شش جنبه مدل مک مستر

روش پژوهش حاضر از نوع پس رويدادي است که با توجه به متغير وابسته به بررسي علل احتمالي وقوع آن پرداخته

شده و سعي گرديده که بدون دخل و تصرف در متغيرها از معلول به علت احتمالي پي برده شود.

پزوهش حاضر به بررسي کارکرد خانواده در دو گروه از دختران معتاد و غيرمعتاد پرداخته است و 30 نفر دختران معتاد و 30 نفر همتاي غير معتاد از نظر شش جنبه کارکرد خانواده بر مبناي مدل مک مستر مقايسه گرديده و نتايج بدست آمده با استفاده از آزمون آماري t تفاوت معناداري را بين دو گروه در شش جنبه کارکرد خانواده نشان داد.

کليد وازه ها : حقوق روانشناختي – خانواده – اعتياد

1- عضو هيات علمي گروه روانشناسي – دانشگاه تربيت معلم آذربايجان تلفن همراه 09141046002

2- عضو هيات علمي گروه علوم تربيتي – دانشگاه تربيت معلم آذربايجان تلفن همراه 09144146978

Email ssh1343 @ yahoo. com

منابع :

1- آقابخشي حبيب – اعتياد و آسيب شناختي خانواد ه ، انتشارات دانش آفرين ، چاپ اول 1379

2- ستوده هدايت اله ، آسيب شناسي اجتماعي ، اانتشارات آواي نور ، تهران ، چاپ هفتم 1380

3- فاضلي ، عصمت ، موسوي ، فاطمه ، فصلنامه علمي پژوهشي سوء مصرف مواد مخدر چاپ اول 1381

4- فرجاد ، محمدحسين اعتياد ( راهنماي کامل و کاربردي براي خانواده ها ) انتشارات بدر چاپ سوم 1378.

5- مهريار ، امير هوشنگ اعتياد پيشگيري و درمان انتشارات روان پويا چا پ اول 1377

6- مينو چين ، سالوادر" خانواده و خانواده درماني ، ترجمه باقر ثنايي انتشارات امير کبير چاپ دوم 1379.