جمعه 4 فروردين 1402 _ 02 رمضان 1444 _ 24 مارس 2023
فارسی | English
  دکتر تقی زوار
 

خلاصه تحصیلات وفعالیت های علمی و پژوهشی آقای دکتر تقی زوار عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

1-اطلاعات شخصي :

 

تقی زوار

نام ونام خانوادگي

دکترای مديريت آموزشي

مدرک تحصیلی

استاديار

آخرین مرتبه علمی

نوع استخدام

2419

تلفن داخلی

zavvar@azaruniv.edu

Email

2- سوابق تحصیلی :

سال اخذ مدرك

کشور

مدرسه/ دانشگاه

گرایش

رشته

مقطع

دیپلم

1367

ایران

تبريز

تكنولوژي آموزشي

علوم تربيتي

ليسانس

1374

ایران

تهران

برنامه ريزي آموزشي

فوق ليسانس

1387

ایران

تربيت معلم تهران

مديريت آموزشي

دكتري

3-عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد:

فارسي : بررسي رابطه برخي عوامل با سودمندي دوره هاي آموزش بزرگسالان روستائي استان آذربايجان غربي

1374

4- عنوان رساله دكتري :

فارسي : ارزشيابي كيفيت خدمات مراكز آموزشي دانشگاه پيام نور استان هاي آذربايجان شرقي و غربي بر اساس الگوي سروكوال و مؤلفه هاي مديريت كيفيت فراگير به منظور ارائه الگوي مناسب مديريت كيفيت - 1387

5- سوابق شغلي( سوابق اجرائی و مسئولیت ها) :

عنوان شغل

رديف

مديركل امور دانشجويي و فرهنگي دانشگاه

1

مسئول دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه

2

معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه

3

رئيس دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي- از مهرماه 1387

4

-6 مقالات علمي چاپ شده درمجلات علمي و پژوهشي ( نام نويسنده يانويسندگان ، نام مجله ، شماره مجله ، تاریخ انتشار ، صفحات ):

تاریخ انتشار

شماره مجله

نام مجله

عنوان اثر

رديف

زمستان1386

سال سيزدهم شماره چهارم

فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي

ارزشيابي كيفيت خدمات مراكز آموزشي دانشگاه پيام نور استان هاي آذربايجان شرقي وغربي از ديدگاه دانشجويان

1

7- فهرست مقالات ارائه شده درمجامع علمي :

· بررسي رابطه برخي عوامل با سودمندي دوره هاي آموزش بزرگسالان روستائي (ارائه شده در اولين سمينار علمي ترويج امور دام و منابع طبيعي – سال1375)

· ارزشيابي اقتصادي دوره هاي آموزشي ترويجي (ارائه شده در اولين سمينار علمي ترويج امور دام و منابع طبيعي – سال1375)

· سيماي معلم در انديشه امام خميني(ره) (ارائه شده در همايش امام تربيت خانواده – اسفند1379)

· نقش اصل اعتقادی توحید در تربیت از منظر قران (ارائه شده دردومین همایش قران کریم سفینه النجاه-1388)

· نگاهی به رویکردهای عقلانی تربیت در قران وروایات (ارائه شده درسومین همایش قران کریم سفینه النجاه-1389)

· آشنایی دبیران دوره راهنمایی با روش های نوین تدریس (همایش روانشناسی پیام نور- 1389)

· درآمدی بر لزوم تدوین برنامه درسی آموزش زبان فارسی در مناطق غیرفارسی زبان (همایش دو زبانگی و آموزشی -1389)

8-سوابق پژوهشی (طرح پژوهشی) :

سال

نام طرح

رديف

1371

بررسي دوره هاي آموزشي برگزار شده آموزش روستائيان مديريت ترويج جهاد سازندگي استان آذربايجان غربي در سال1371(براي جهاد سازندگي استان آذربايجان غربي - سال1372)

1

75-1374

- ارزشيابي دوره هاي آموزشي ترويجي(پرورش گوسفند) (براي جهاد سازندگي استان آذربايجان غربي - سال75 -1374)

2

1379

ارزشيابي دوره هاي آموزشي ترويجي مرغداري صنعتي با تاكيد بر هزينه سودمندي (براي وزارت جهاد سازندگي – سال1379)

3

1384

مطالعه چگونگي اثربخشي برگزاري مراسم روز مزرعه در انتقال يافته هاي جديد به كشاورزان (براي جهاد كشاورزي استان آذربايجان غربي - سال1384)

4

1385

نيازسنجي آموزشي ترويجي بهره برداران بخش زراعت مناطق روستائي استان آذربايجان غربي (براي جهاد كشاورزي استان آذربايجان غربي - سال1385)

5